Direct spre continut
Ministerul Afacerilor Externe al Finlandei

Libera exprimare asigură idei mai bune! Libertatea presei sărbătorește 250 de ani în Suedia și Finlanda - Ambasada Finlandei la Bucureşti : Actualitati

AMBASADA FINLANDEI la Bucureşti

Ambasada Finlandei
Strada Atena 2 bis, Bucuresti 011832, Romania
Tel. +40-21-230 7504
E-Mail sanomat.buk@formin.fi
Română | English | Suomi | Svenska
Caracter normalCaracter mai mare
 
Stiri, 08.12.2016

La 2 decem­brie, Fin­lan­da și Sue­dia săr­bă­to­resc 250 de ani de liber­ta­te a pre­sei. Pe aceas­tă dată în 1766, Rik­s­dag (Par­la­men­tul Sue­dez) a adop­tat Legea cu pri­vi­re la liber­ta­tea pre­sei, pri­mul act legi­sla­tiv de acest fel în lume. De fapt, aces­ta a fost adop­tat îna­in­te de Decla­ra­ția de Inde­pen­den­ță a Sta­te­lor Uni­te și Revo­lu­ția Fran­ce­ză.

Prin aceas­tă lege a fost abo­li­tă cen­zu­ra în pre­sa scri­să și a fost secu­ri­zat drep­tul publi­cu­lui de a avea acces la docu­men­te­le ofi­ci­a­le și de a par­ti­ci­pa în dez­ba­te­ri­le poli­ti­ce din Sue­dia și Fin­lan­da, care pe atun­ci for­mau un sin­gur stat. Legea cu pri­vi­re la liber­ta­tea pre­sei a fost instru­men­ta­lă pen­tru dezvol­ta­rea sta­te­lor noas­tre moder­ne.

Legea cu pri­vi­re la liber­ta­tea pre­sei s-a bazat pe prin­ci­pi­i­le for­mu­la­te în Epo­ca Ilu­mi­nis­mu­lui din seco­lul al XVIII-lea din Euro­pa. Oame­nii au drep­tu­ri spe­ci­fi­ce, iar Sta­tul are res­pon­sa­bi­li­ta­tea și obli­ga­ția de a pro­te­ja aces­te drep­tu­ri. Sco­pul Legii a fost con­so­li­da­rea influ­en­ței cetă­țe­ni­lor.

Liber­ta­tea pre­sei și liber­ta­tea de expri­ma­re au ser­vit binelui Sue­di­ei și Fin­lan­dei. Liber­ta­tea de expri­ma­re nu este doar o pre­con­di­ție pen­tru demo­cra­ție, aceas­ta este și un garant al dezvol­tă­rii soci­e­tă­ții. Flu­xul liber de idei și opi­nii, pre­cum și dez­ba­te­rea și exa­mi­na­rea cri­ti­că, cre­ea­ză o abu­n­den­ță de idei și încu­ra­jea­ză ino­va­ți­i­le.

Dato­ri­tă prin­ci­pi­u­lui acce­su­lui public la docu­men­te­le ofi­ci­a­le, cetă­țe­nii fin­lan­de­zi și sue­de­zi au drep­tul să exer­ci­te con­tro­lul asu­pra sta­tu­lui. În acest fel, per­soa­ne­le fizi­ce și jur­na­liș­tii pot con­tro­la struc­tu­ri­le de for­ță și poli­ti­cie­nii, ale­și prin vot popu­lar. Pen­tru noi, acest prin­ci­piu – cen­tral în sis­te­mul nos­tru legal – au asi­gu­rat un nivel mic de corup­ție și un nivel mare de încre­de­re în insti­tu­ți­i­le noas­tre demo­cra­ti­ce. Fără îndo­ia­lă, soci­e­ta­tea noas­tră des­chi­să a pus baze­le unei creș­te­ri eco­no­mi­ce și a pros­pe­ri­tă­ții pen­tru ambe­le țări.

Timp de câți­va ani, Fin­lan­da și Sue­dia au fost prin­tre pri­me­le sta­te în Indi­ce­le Mondi­al al Liber­tă­ții Pre­sei, lan­sat de orga­ni­za­ția Repor­te­ri Fără Fron­ti­e­re. A fost secu­ri­zat acce­sul la infor­ma­ți­i­le pres­ta­te de auto­ri­tă­ți­le publi­ce. Exis­tă un nivel îna­lt al pro­tec­ți­ei sur­sei jur­na­liș­ti­lor. Sunt con­e­xiu­ni rapi­de de inter­net pen­tru sus­ți­ne­rea cetă­țe­ni­lor în acce­sa­rea infor­ma­ți­i­lor. Iar nive­lul îna­lt de învă­țământ com­pre­hen­siv și rețeaua de bibli­o­te­ci publi­ce pro­mo­vea­ză com­pe­ten­țe­le medi­a­ti­ce.

În timp ce noi săr­bă­to­rim liber­ta­tea de expri­ma­re, din păca­te, obser­văm că drep­tu­ri­le și liber­tă­ți­le fun­damen­ta­le sunt încăl­ca­te în lume. În mul­te locu­ri observăm că spa­ți­ul demo­cra­tic al apă­ră­to­ri­lor drep­tu­ri­lor omu­lui, for­ma­to­ri­lor de opi­nie, jur­na­liș­ti­lor și blogger-ilor se redu­ce. Este impor­tant să fie opri­tă aceas­tă ten­din­ță.

În Repu­bli­ca Mol­do­va vedem o situ­a­ție con­tra­dic­to­rie: pe de o par­te, exis­tă un fond diver­si­fi­cat de media cu un număr mare de jur­na­liș­ti pro­fe­si­o­niș­ti și talen­ta­ți care trans­mit pe o mul­ti­tu­di­ne de plat­for­me media ceea ce au văzut și au des­co­pe­rit. Acce­sul la inter­net și numă­rul de cana­le media pe inter­net sunt impre­sio­nan­te.

Pe de altă par­te, Repu­bli­ca Mol­do­va pier­de pozi­ția în Indi­ca­to­rul Mondi­al al Liber­tă­ții Pre­sei, care a scă­zut în ulti­mii doi ani. Aceas­tă ten­din­ță este cau­za­tă de un șir de pro­ble­me. Aces­tea includ: con­cen­tra­rea și lip­sa trans­pa­ren­ței pro­pri­etari­lor insti­tu­ți­i­lor mass-media, lip­sa de inde­pen­den­ță edi­to­ri­a­lă a unor cana­le medi­a­ti­ce, difi­cul­ta­tea prac­ti­că de eva­lu­a­re a infor­ma­ți­i­lor (în spe­cial din par­tea insti­tu­ți­i­lor publi­ce), pre­cum și cadrul legal ce nu cores­pun­de total­men­te stan­dar­de­lor și reco­man­dă­ri­lor inter­națio­na­le.

În Obiec­ti­ve­le Glo­ba­le de Dezvol­ta­re Dura­bi­lă ale Națiu­ni­lor Uni­te și Agen­da 2030, una din țin­te, 16.10, îndeam­nă sta­te­le să „Asi­gu­re acce­sul publi­cu­lui la infor­ma­ții și să pro­te­je­ze liber­tă­ți­le fun­damen­ta­le, în con­for­mi­ta­te cu legi­sla­ția națio­na­lă și acor­du­ri­le inter­națio­na­le”. Con­si­de­răm că aceas­ta este o țin­tă foar­te impor­tan­tă de atins în efor­tu­ri­le de dezvol­ta­re dura­bi­lă glo­ba­lă.

Ani­ver­sa­rea de 250 de ani a Legii cu pri­vi­re la Liber­ta­tea Pre­sei în Sue­dia și Fin­lan­da ne rea­min­teș­te des­pre dru­mul lung pe care l-am par­curs pen­tru a pro­mo­va liber­ta­tea de expri­ma­re. Expri­ma­rea libe­ră este un prin­ci­piu care nici o dată nu tre­bu­ie tra­tat drept sigur, ci tre­bu­ie întot­dea­u­na apă­rat. Guver­ne­le sue­dez și cel fin­lan­dez s-au anga­jat să cola­bo­re­ze și mai strâns între ele și cu alte sta­te, cu repre­zen­tan­ții mass-media și soci­e­ta­tea civi­lă, pen­tru a răs­pân­di liber­ta­tea expri­mă­rii în lume.

Sus­ți­ne­rea valo­ri­lor și liber­tă­ți­lor demo­cra­ti­ce într-o soci­e­ta­te des­chi­să înseam­nă să joci pe par­tea câști­gă­toa­re. Liber­ta­tea pre­sei, liber­ta­tea de expri­ma­re și acce­sul la infor­ma­ții meri­tă să fie săr­bă­to­ri­te – și meri­tă să con­ti­nu­ăm lup­ta pen­tru ea în fie­ca­re zi!

Signe Burgstaller, Ambasadorul Suediei în Republica Moldova  

Päivi Pohjanheimo, Ambasadorul Finlandei în România si Republica Moldova  

Tipareste aceasta pagina

Actualizat 09.12.2016


© Ambasada Finlandei la Bucureşti | Despre site | Coordonate ambasada